Dr. Aslı Tezcan

 2008-20014 yıllarıarasında görev yapmakta olduğu Sivil Toplum Örgütünü temsilen Türkiye’de Mesleki Yeterlilikler reformunun gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalara katılmıştır. Aynı dönemde ulusal yeterlilikler konusunda ulusal ve uluslararası konferanslara ve çalıştaylara iştirak etmiştir. İnşaat sektörününde mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesi, sınav merkezi kurma, belgelendirme kuruluşunun akreditasyonu konularında proje lideri olarak görev yapmıştır.

‘Türk İnşaat Sektörü İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi" tezinin yazarıdır. Tez çalışmasında ‘İşpiyasalarında arz –talep yönlü nitelik ihtiyacı ve işçi- işveren kesiminin mesleki yeterlilik belgesine gösterdikleri eğilim araştırılmıştır. Ayrıca"AB'ye Üyelik Süreciyle İşgücü Piyasası Sorunlarına Çözümler ve İnşaat Sektörüne Yansımalar" başlıklı makalesi (2nd International Conference on SocialSciences and Education Research November 04-06, 2016 ) yayınlanmıştır.

Meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi, TSEN ISO/IEC 17024 temelli kalite el kitabının hazırlanması, ISO 19011:2011Kalite kontrol sistemleri, akreditasyon, denetim ve uygunluk değerlendirmesi konuların da geniş bilgi ve deneyime sahiptir. PRINCE2 Proje Yönetim Metodu, TSEN ISO/IEC 17024:2012, TS EN ISO 19011:2011 sertifıkalarına sahiptir.

IPA IV. Bileşeni, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi -Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen Voc-TestMerkezleri –I, HibeProgramı-UYEP Projesi bünyesinde uygulanan ‘İnşaat sektöründeMesleki Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme’ projesinin yazarı veuygulayıcısıdır.

AB'ye uyum sağlamak amacıyla yapılacak yasal düzenlemelerçerçevesinde yürütülen, İş Kurma Hakkı ve Hizmetin Serbest Dolaşımı’, taramabaşlığı altında yürütülen ‘Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması’ konulu HizmetlerProjesinde Anahtar uzman olarak görev yapmıştır.  

Dr. Tezcan, ODTÜ İstatistik bölümü mezunudur. Gazi ÜniversitesiEkonometri bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Halen VrijeUniversitate of Brussels’da Yönetim yükseklisans devametmektedir.